مستند “محمود هاشمی شاهرودی” قسمت دوم

محمود هاشمی شاهرودی نقش بزرگی در به مرجعیت شناختن آیت الله خامنه ای ایفا کرد و شاید تعیین وی به عنوان رئیس قوه قضائیه ادای دَینی بود که خامنه ای نسبت به وی داشت.

بخش بزرگی از شخصیت شاهرودی که از شاگردان “محمد باقر صدر” نیز بود را شاید بتوان در این چند جمله تعریف کرد: “او کسی بود که حتی به تزریق بی حسی برای مجرمان محکوم به قطع دست اعتقاد نداشت و می گفت: هدف از احکام قضائی،شکنجه دادن آنان است.”