مستند ” قاضی و افسر “

در این مستند به بررسی اعدام افسران بلندمرتبه ارتش میپردازیم که در ابتدایی ترین سال های انقلاب ۵۷ به دار آویخته شدند.