مستند “سودای قدرت در شبه جزیره کره”

تهیه و تولید در گروه مستند سازی شبکه آزادی