مستند “خاوران ۶۷”

مروری بر آنچه که به تراژدی خاوران ختم شد..