محدوده خاکستری – فردین باسامی

گفتگو تلویزیون آزادی با فردین باسامی سخنگوی جبهه اهل سنت ایران در خصوص ترور مولوی صفی زاده