محدوده خاکستری – عیسی بازیار

گفتگوی شبکه آزادی با اقای عیسی بازیار کارشناس پاکسازی مین