محدوده خاکستری – علی اکبر امیدمهر

گفتگوی شبکه آزادی با آقای علی اکبر امید مهر دیپلمات سابق ایرانی و عضو کمپین سفارت سبز