محدوده خاکستری – عباس خرسندی

گفتگو شبکه آزادی با عباس خرسندی دبیر جبهه دموکراتیک ایران در برون مرز و سخنگوی شورای دموکراسی خواهان ایران