محدوده خاکستری – روح الله زم و وفا نیکفر

«محدوده خاکستری» در تلویزیون آزادی با حضور «روح‌الله زم» خبرنگار و پایه گذار رسانه آمدنیوز و «وفا نیکفر» تاجر موفق ایرانی در استرالیا