محدوده خاکستری – دکتر رضا پرچی زاده

گفتگو شبکه آزادی با دکتر رضا پرچی زاده تحیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه
ودر قسمت پایانی برنامه گفتگو با خانم شکوفه آذر ماسوله در خصوص اخبار زندانیان سیاسی