محدوده خاکستری – خالد عزیزی

عضو رهبری و مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان