ماموستا عبدالباقی سعیدی بە دادگاە ویژە روحانیت ھمدان احضار شد

ماموستا عبدالباقی سعیدی روحانی اهل سنت منطقە بانە بدلیل حمایت از کولبران و درخواست از سپاە پاسداران برای توقف کشتار آنان بە دادگاە ویژە روحانیت ھمدان احضار شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، ماموستا عبدالباقی سعیدی روحانی اهل سنت بانه بدلیل انتقاد از کشتار بی رویه کولبران توسط سپاه پاسداران، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. وی بارها از کشتار کولبران توسط نیروهای مرزی انتقاد کرده است.

ماموستا سعیدی سال گذشته چندین بار به دادگاه شهرستان بانه بخاطر حمایت از کولبران احضار شده بود

ماموستا عبدالباقی سعیدی، روحانی کُرد و امام جمعه سابق مسجد “ترخان آباد” بانه است و بارها پیش از این، سیاست‌های حکومت را در قبال کشتار کولبران مورد نقد قرار داده‌بود.