فراخوان تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی در اعتراض به افزایش حق بیمه

حق بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این کارگران دستمزد نازلی دارند و رکود صنعت ساختمان، امکان اشتغال آن‌ها را کاهش داده است.

انجمن‌های کارگران و استادکاران ساختمانی با امضای بیانیه‌ای نسبت به بی‌توجهی مسئولان اعتراض کرده و افزوده‌اند در صورتی که حق بیمه آنان تا ۳۱ فروردین کاهش پیدا نکند دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

در فراخوانی که به امضای ده‌ها انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی رسیده، آمده است: «امسال حق بیمه کارگران ساختمانی به رقم بی سابقه ۱۵۳۶۰۰ یعنی ۵۰درصد افزایش رسید این افزایش در شرایطی برما کارگران ساختمانی تحمیل می‌شود که متاسفانه در حوزه صنعت ساختمان ما شاهد رکود شدید ساخت وساز و بیکاری فزاینده در میان کارگران و استادکارانی که غیر از فروش نیروی کار خود جهت بقای حیات ابزار دیگری ندارند هستیم. این افزایش غیره منتظره وغیره کارشناسی نه تنها با شرایط عینی وملموس جامعه و واقعیات همخوانی وتطابقی ندارد».

بیانیه در ادامه به اعتراض تشکل‌های کارگران اشاره و افزوده است کانون کشور انجمن‌ها با توجه به اعتراض شدید کارگران و استادکاران ساختمانی وعده داده است حق بیمه کاهش یابد اما به این وعده عمل نشده و مسئولان به وقت‌کشی مشغولند.

و در ادامه فراخوان آمده است: «ما امضا کنندگان این اطلاعیه اعلام می‌داریم اگر تا روز شنبه مورخه ۹۸/۱/۳۱ بیمه کارگران ساختمانی کاهش پیدا نکند هر اقدامی عملی از جمله تجمع اعتراض و تحصن محتمل است و در روز کارگر اعتراضات خود را نیز اعلام خواهیم کرد».