صحنه بدار کشیدن ۹ آزادیخواه در شهر تبریز بدست لشگر قزاق روس

هنگامی که روسها در حال بدار کشیدن آزادیخواهان و دلاوران تبریز در روز عاشورای سال ۱۲۹۰ بودند صدای طبل و سنج از کوچه پسکوچه های تبریز شنیده میشد ومردم تبریز در حال عزاداری برای حسین بودند.

فرمانده روس اینگونه گفت:می ترسیدم که آن جمعیت عظیم عزادار به آزادیخواهان مبارز تبریزی بپیوندند و در آن صورت چه بر سر ما می آمد؟!

اما جمعیت عظیم عزاداران حسینی فقط عزاداری و گریه کردند و علم بر دوش کشیدند!و تعزیه راه انداختند و به اعدام ۹ دلاور آزادیخواه خود توجهی نکردند! و درحالی که ۹ دلاور تبریزی بر سر دار بودند نذری خود را گرفتند و به خانه هایشان رفتند.

حال در همین امروزاسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه را به ۱۴ سال حبس و سپیده غلیان شیر دختر جنوبی را به جرم دفاع از این کارگران به ۲۱ سال حبس و صدها فعال مدنی را به حبسهای طولانی مدت و شلاق محکوم کردند،اما این جمعیت عظیم عزادارآمد علم کشید و سیاه پوشید و بعد رفت