زخمی شدن ۶ کولبر در مرزهای کردستان

طی روزهای گذشتە دست کم ۶ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از  هەنگاو، روز سەشنبە  ١٣ آذر ٩٧  در مناطق مرزی سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و در نتیجە این تیر اندازی ها کە در دو مکان مختلف صورت گرفتە است، دو کولبر بە نام های ” خالد سلیمی“ ٢٣ سالە و ”جعفر منیر“ ٢٨ سالە از ناحیە کمر و پا دچار مصدومیت شدەاند.

گزارش ها حاکی از این می باشد کە یک کولبر دیگر اهل این شهر نیز در نقاط مرزی و در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدە است، هویت این کولبر عادل شریفی اعلام شدە است.

همان روز در شهر پیرانشهر نیز نیروهای مسلح ایران در مرز کانی خدا دستەای از کولبران را بە رگبار بستەاند کە یک کولبر با هویت “شاهین محمدی” از ناحیە دست مجروح شدە است.

یک کولبر دیگر اهل این شهر نیز با هویت “شریف محبوب” ٣٢ سالە و اهل پیرانشهر نیز هفتە جاری در مرزهای این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە یک کولبر در مرزهای ارومیە نیز یک کوبر با هویت “جبرئیل احمدی” با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە شدە است.