ریشه ها – حقوق بشر در ایران

بررسی مسئله حقوق بشر در ایران با ذکر پرونده های عینی

مهمان برنامه: مونا سیلاوی – فعال سیاسی و مدنی