ریشه ها – تاثیر اینترنت بر روی جنبش های اعتراضی

در قسمت قبل از برنامه ریشه ها به جنبش های اعتراضی های پرداختیم.

در این برنامه به نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در این جنبش های اعتراضی پرداخته ایم.

مهمان برنامه: دکتر ناهید حسینی، پژوهشگر