ریشه ها، دموکراسی چیست؟

دموکراسی واژه ایست که به کثرت شنیده و گفته میشود.

آن مفهومی که هم اکنون در ایران فقدانش حس میشود.

اما این دموکراسی چیست و به چه معناست و جایگاه آن در دنیای فعلی چیست؟