رخدادهای ۱۰ دی ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۱۲/۳۱

🔸-تهران
((۱۰ دی – تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل دانشگاه تهران علی‌رغم حمله نیروهای امنیتی صدها معترض))
(( ۱۰ دی – مقابل دانشگاه تهران به سمت “انقلاب ” مردم در حال پیوستن به خیزش دانشجویان هستند
(( ۱۰ دی _ مردم مقابل دانشگاه تهران متحد و یکصدا حضور دارند ماموران برای دستگیری یک زن شجاع وارد شدن ولی با هجوم مردم مواجه شدند.))
(( خود سوزی جانباز در حیاط دادسرای عمومی تهران بخاطر پایمال شدن حقش و ناامیدی از احقاق ان بابت فساد قوه قضائیه ))

🔸-ورزنه. اصفهان
(( ۱۰ دی – خیزش کشاورزان کارد به استخوان رسیده ورزنه اصفهان با شعار: «روحانی دروغگو زاینده رود ما کو»، «دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست»))

🔸-چایپاره آذربایجان غربی
((دهمین روز اعتصاب کامیون داران
استان آذربایجان غربی – شهرستان چایپاره دوشنبه ۱۰ دیماه ۹۷))

🔸-اهواز خوزستان
(( دوشنبه ۱۰ دی / تجمع کارمندان بانک آرمان وحدت مقابل استانداری خوزستان در اعتراض بە یک سال حقوق معوقە. بین ۲۰‌تا ۳۰ معترض))

🔸-بندرعباس. هرمزگان
(( دهمین روز اعتصاب کامیون داران بندرعباس. دوشنبه ۱۰ دیماه ۹۷))

🔸-اسلام آباد غرب. کرمانشاه
((۱۰ دی _ ادامه اعتصاب کامیونداران در اسلام آباد غرب))

🔸-اردبیل
(( ۱۰ دی _ اردبیل: ادامه اعتصاب کامیونداران))