دختر معترض به «حجاب اجباری» در میدان انقلاب بازداشت شد