خودکشی کارمند شهرداری روانسر در یک مکان عمومی

 یکی از کارمندان شهرداری روانسر از توابع استان کرمانشاه در ملاء آب و در محوطە سراب این شهر خود را حلق آویز کرد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ١ مرداد ٩٨  یکی از کارمندان بازنشستە شهرداری روانسر با هویت ”حسین احمدی“ بە دلیل مشکلات اقتصادی در محوطە سراب روانسر کە در وسط این شهر واقع شدە، خود را حلق آویز کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، حسین احمدی ۵٣ سالە و اهل روستای صادق آباد شهرستان روانسر بودە است.