خودکشی جوان ایلامی بە دلیل مشکلات خانوادگی

یک جوان اهل ایلام بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، روز شنبە ١٠ آذر ٩٧  یک جوان اهل ایلام بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

هویت این جوان ٢۵ سالە را ”فرید بسطامی“ فرزند روح اللە اعلام کردە است.

این جوان اهل ایلام از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است