جلوگیری از مرخصی سه زندانی سیاسی بلوچ

سه زندانی سیاسی بلوچ با نام های “عبدالحمید کهرازهی”، “عطاءالله هوت” و “عبدالصمد هوت” همچنان از داشتن حق مرخصی محروم هستند.

در این رابطه یک منبع مطلع گفت: این سه زندانی از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۳ در بازداشت وزندان بوده اند در حالی که براساس قانون، آن ها شرایط مرخصی را نیز دارا هستند اما با این وجود از مرخصی آن ها جلوگیری می شود.

این منبع افزود: زندانیان یاد شده، هم اکنون در زندان زاهدان محبوس هستند . به گفته این منبع ، وضعیت زندان زاهدان برای زندانیان سخت شده به طوریکه آن ها از کمبود دارو هم رنج می برند .

پیشتر این سه زندانی سیاسی بلوچ تقاضای انتقال به زندان چابهار کرده بودند که با درخواست آنان موافقت نشد . زندانیان یاد شده از اهالی چابهار هستند.

گفتنی است که پنچ شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۵ دادگاه انقلاب زاهدان برای سه شهروند بلوچ، هرکدام حکم ۱۶ سال و جمعا ۴۸ سال حبس صادر کرد.

اتهام آن ها “همکاری با گروه های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب زاهدان عنوان شده است.