تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از یکی از فعالین صنفی

شنبه شب ۲۸اردیبهشت ۹۸ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل خوابگاه فاطمیه این دانشگاه در اعتراض به لغو اسکان بی‌توضیح و غیر قانونی یکی از فعالین صنفی ساکن این خوابگاه تجمع کردند.

بیش از ده روز است یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران، بدون ذکر هیچ گونه دلیلی لغو اسکان شده است.

در جریان تجمع شبانگاهی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض  به لغو اسکان یکی از فعالین ساکن خوابگاه فاطمیه، دانشجویان خواستار پاسخگویی رجبی، معاون حراست رژیم در این دانشگاه شدند که با امتناع وی از پاسخگوئی، تعدادی از نیروهای حراست وارد صحنه شدند تا دانشجویان را پراکنده سازند.

اما با مقاومت دانشجویان، نیروی انتظامی نیز جهت ارعاب و متفرق کردن دانشجویان وارد عمل شد. هر دو نیروی حراست و انتظامی به منظور ارعاب این دانشجویان  گفتند اگر محل را ترک نکنند، پلیس امنیت جهت برخورد، ورود خواهد کرد.

این اقدام دانشگاه که تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان دانشجو دانشگاه است ، در جمع ها و محافل دانشجویی با اعتراضات فراوانی روبه رو گشته است.