تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه

صبح روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷، کارگران شهرداری کرمانشاه ، در اعتراض به دریافت نکردن ۸ ماه اضافه کاری و ۴ ماه حقوق کامل در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری کرمانشاه مانند بسیاری دیگر از کارگران شهرداری‌ها با قرارداد موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی اشتغال دارند.

کارگران شهرداری‌ها در نقاط مختلف ایران از آغاز سال‌جاری بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند.