تجمع اعتراضی کارگران راه آهن نورآباد و شازند در اراک نسبت به معوقات مزدی

کارگران راه آهن نورآباد و شازند در اراک  امروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ برای نبود امنیت شغلی و معوقات مزدی خود در محوطه کاری دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران تحت مسئولیت شرکت «راه‌آهن جوش گستر» قرار دارند دستمزد اسفند سال ۹۷و فروردین را دریافت نکرده‌ و حق بُن ماه رمضان هم به آنها پرداخت نشده است.

به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در تلگرام، کارگران اسلامشهر، رباط کریم و فرودگاه نیز روز ۱۵اردیبهشت به‌دلیل مشابهی در اعتصاب بوده‌اند. این کارگران همچنین در اثر عدم پرداخت حق بیمه ماه‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند. حدود شش هزار کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند که اغلب با تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی مواجه‌اند. آنها به‌طور متناوب در نقاط مختلف کشور دست به اعتصاب و بستن خط قطار زده‌اند.

حدود شش هزار کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آن از طریق شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند که اغلب با تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی مواجه‌اند. آنها به‌طور متناوب در نقاط مختلف کشود دست به اعتصاب و بستن خط قطار زده‌اند.