تجمع اعتراضی کارگران ارگ بم بابت معوقات مزدی

بنا به خبر دریافتی، صبح امروز شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۸، نزدیک به ۱۲۰ نفر از کارگران پروژه مرمت ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق‌های عقب افتاده دست از کار کشیده و مقابل درب ورودی پایگاه ارگ قدیم تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران معترض می‌گویند: «علاوه بر تاخیر سه تا چهار ماهه در پرداخت حقوق از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، یکی از عمده‌ترین مشکلات این کارگران، روالی است که سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت دستمزد کارگران پروژه‌های عمرانی در پیش گرفته است.»

طبق اظهارات این کارگران، سازمان میراث فرهنگی بودجه معینی برای ترمیم و مرمت بناهای فرهنگی مانند ارگ قدیم بم درنظر نگرفته است و برای همین هر ماهه پایگاهای میراث فرهنگی برای تامین منابع مالی پروژه‌هایی که در دست مرمت است، دچار مشکل هستند.

به گفته کارگران، پایگاه ارگ بم نیز از چندین سال پیش دچار کمبود منابع مالی است و هر سه تا چهار ماه یکبار با تامین اعتبار به کارگران زیرمجموعه خود دستمزد پرداخت می‌کند.

طبق اظهارات کارگران ارگ قدیم بم، با وجود آنکه کارگران در چندین نوبت از مسئولان سازمان میراث فرهنگی خواسته بودند به مشکلات این پایگاه رسیدگی کنند؛ اما تاکنون به هیچکدام  از خواسته‌هایشان از سوی این مقامات پاسخی داده نشده است.