تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری سرابله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ کارکنان شهرداری سرابله در استان ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان و کارگران شهرداری سرابله به دلیل عدم پرداخت حقوق از سوی شهرداری ، دست از کار کشیدند و مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

در پی عدم پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه کارکنان و کارگران شهرداری سرابله امروز چهارشنبه ۲۲اسفندماه   معترضین از کار دست کشیدند و مقابل شهرداری  این شهر تجمع کردند.

به گفته کارکنان شهرداری سرابله  علاوه برعدم پرداخت حقوق معوقه مدت ۵ ماه است که هیچگونه اضافه کاری پرداخت نگردیده است.