تجمع اعتراضی کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت

روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ کارکنان دفاتر سهام عدالت دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان دفاتر سهام عدالت به نمایندگی از ۱۵۰۰ تن از کارمندان این دفاتر در سراسر کشور این تجمع اعتراضی را برگزار کردند.

تجمع کارکنان دفاتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و معوقات مزدی خود صورت گرفت.

کارکنان دفاتـر سهام عدالت که در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «جای شما عالیه سفره ما خالیه»، «حقوق معوقه۴۸ ماهه کارکنان سهام عدالت پرداخت باید شود»

 در هفته‌های گذشته نیز کارکنان دفاتر سهام عدالت بارها دست به تجمع اعتراضی زدند.