تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل

روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ جمعی از پرستاران دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل در محوطه این دانشگاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان صورت گرفت.

پرستاران در محوطه این دانشگاه با در دست داشتن بنر و دست‌نوشته راهپیمایی کردند. روی بنری که در دست‌ معترضین قرار داشت نوشته شده بود: «ما پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بابل خواهان مطالبات به حق خود می‌باشیم»
در همین رابطه رئیس دانشگاه در جمع معترضین آمده و قول داد که خواسته معترضین را به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل کند.