تجمع اعتراضی معلمان از سراسر کشور روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران +فیلم

صبح امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه  ۹۸ معلمان از سراسر کشور روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران در اعتراض به عدم دریافت حق ماموریت خود تجمع اعتراضی برگزار کردند

معلمان تجمع کننده شعار میدادند:

«وزیر بی کفایت استعفا، استعفا

وزیر ناکارآمد استعفا، استعفا

وزیر بی لیاقت، استعفا استعفا».