بیست و سی و نیم – دوقوزآباد دو نفر!

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است!

ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد است.