بیست و سی و نیم – خبرنگار رسمی ایران

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است!

ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد است.