بیست و سی و نیم : اقتصاد مملکتو‌ کردند توی چرخ گوشت ، پهن تحویلمون میدند!

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است!
ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد است.