بیست و سی و نیم – استدلال عاقا

 

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است! ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد است.