بفرمایید آزادی – چه باید کرد

میهمانان برنامه

مهدی جلالی تهرانی – کارشناس سیاسی و از اعضای جبهه سوم

حبیب الله سربازی – مدیر کمپین فعالین بلوچ و شبکه سهاب