بفرمایید آزادی – نقش رسانه ها در اپوزیسیون

میهمانان این برنامه:

بیتا جورابدوز – برنامه ساز و مجری شبکه آزادی

شیرین نجفی – خبرنگار آمدنیوز