بفرمایید آزادی – نقش امید برای عبور از جمهوری اسلامی

میهمانان:
افشین نریمان – فعال مدنی و رسانه ای
عبدالرسول مرتضوی – فعال مدنی و جانباز جنگی