بفرمایید آزادی – معیشت

درب یخچال باز ماند و سفره گریست . . .
ملتی در روزه خشم، خود را مچاله می‌کرد

#ما_ایستاده_ایم، میجنگیم و میمیریم اما . . .
ذلت و خواری را نمی‌پذیریم.

این داستان، رستاخیز مرگ توست
این فریادها آغاز ریزش توست