بفرمایید آزادی – فراخوانهای اعتراضات، بی نتیجه یا موثر؟

کارشناسان برنامه:

حشمت طبرزدی (دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران)

سپیده پورآقایی (مدیر مجموعه شهروندیار)

محمدرضا حیدری (عضو کمپین سفارت سبز)