بفرمایید آزادی – جنبش زنان

میهمانان:
طاهره صادقی – فعال سیاسی
مینا احدی – فعال سیاسی و فعال حوزه حقوق زنان