بفرمایید آزادی – ترس

کارشناسان برنامه: منصور اوسانلو – فعال سیاسی و کارگری، از بنیانگذاران سندیکای اتوبوسرانان تهران

سیامک پورنعمت – هنرمند و فعال مدنی