بفرمایید آزادی – امنیت در فضای سایبری

میهمان برنامه:
ممدو بابائی – کارشناس امنیت سایبری