بفرمایید آزادی – اعتراضات عراق

کارشناسان:
مونا سیلاوی – تحلیل گر سیاسی
علی الشمری – تحلیل گر سیاسی