برنامه چارچوب – مرز بین طنز و توهین

میهمانها: مانا نیستانی – کارتونیست

امیرحسین میراسماعیلی – طنزپرداز