پروژە ژنراتور MHDدر مرکز تحقیقات فناوریهای نوین سپاه و مشترک با سازمان سپند وزارت دفاع با هدف تخلیە تدریجی تنش در گسلهای مسبب زمین لرزە طراحی شدە.

سرپرستی این پروژە در سازمان سپند برعهدە مهندس قربان نژاد بودە. در سال ١٣٩۶ با عملیاتی شدن این ژنراتور آزمایش آن در منطقە پادگان سپاه در تازەآباد و ازگلە کرمانشاه، زلزلە ایجاد شد. در حال حاضر بدلیل عدم موفقیت کارکرد ژنراتور MHD و ایجاد تنش در گسل های زاگروس شاهد زلزلەهای دیگری خواهیم بود.

شمارە قرارداد ژنراتور MHD گروه شهید چمران ٠٢/۴٢٢۶/ م١۶۶ است. فرم محرمانە خلاصە وضعیت پیشرفت پروژە در زیر آمدە است.

پس از بخش نخست افشاگری دربارە دست داشتن فرماندهی سپاه پاسداران مرکز در زلزلەهای کرمانشاه و اهواز، بحران داخلی در سپاه کرمانشاه ایجاد شدە است. طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە و پیشتر هم گفتە شدە، فرماندهان سپاه در غرب کشور از پروژە ژنراتورMHD خبر ندارند و تمامی مراحل عملیاتی توسط کارشناسان اعزامی از مرکز و تحت عنوان بازبینی و بررسی وضعیت پایگاههای زیرزمینی موشکی سپاه در غرب انجام شدە است.

بخشی از اسناد دست داشتن سپاه در زلزلەهای کرمانشاه و اهواز!