امرار معاش مشقت‌بار سوخت‌بران بلوچ برای گذران زندگی + کلیپ

کلیپی دردناک از گذر سوخت بران بلوچ از صحرایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که زندگی مشقت بار و سخت آنان را برای بدست آوردن لقمه نانی به تصویر کشیده است.

برخی از شهروندان بلوچ برای زنده ماندن و برای بدست آوردن نانی بخور و نمیر به سوخت بری روی آورده اند، از دیربار حکومت آخوندی تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای شهروندان بلوچ به تنگ اورده، مرزهای تجاری از دریا تا خشکی را بین نیروهای مختلف انتظامی تقسیم کرده و مانع تجارت مردم بلوچ می شود.

هر کدام از این سوختبران باید در چندین مرحله به نیروهای مختلف انتظامی پول پرداخت بکنند، تا بتوانند یک گالون گازوئیل را به بلوچستان شرقی برسانند.

سوخت بری که پول پرداخت نمی کند و یا از هزینه رشوه را ندارد مجبور به فرار است که معمولا با شلیک پاسداران جنایت کار و نیروی سرکوبگر انتظامی مواجه می شود. هر سال تعداد زیادی از شهروندان بلوچ بخاطر شلیک ماموران نیروهای دولتی جان خود را از دست می دهند.